Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor READY2IMPROVE CVBA en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u een gebruiker van het IMPROVER-platform of een klant van READY2IMPROVE bent, dan vindt u een gegevensbeschermingsbeleid hieromtrent terug op het IMPROVER-platform.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

READY2IMPROVE CVBA, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Fabriekstraat 101, en met ondernemingsnummer 0808.805.202 is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

READY2IMPROVE CVBA
Fabriekstraat 101
3800 Sint-Truiden
info@ready2improve.eu

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Van aanwezigen op evenementen en/of activiteiten van READY2IMPROVE:
Foto’s.

 • Van potentiële klanten:
  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
  • Beroepsactiviteiten (zoals aard activiteit);
  • Alle andere persoonsgegevens die de potentiële klanten op rechtmatige wijze aan READY2IMPROVE ter beschikking stellen;
 • Van leveranciers (algemeen):
  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
  • Beroepsactiviteiten (zoals aard activiteit en geleverde goederen/diensten);
  • Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers);
  • Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
  • Compensaties;
  • Overeenkomsten en afspraken met READY2IMPROVE;
   Alle andere persoonsgegevens die de leveranciers op rechtmatige wijze aan READY2IMPROVE ter beschikking stellen;
 • Van leveranciers (onze coaches):
  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
  • Foto’s op activiteiten en/of evenementen;
  • Persoonlijke bijzonderheden (zoals leeftijd en geboortedatum);
   Opleiding en vorming (zoals academisch curriculum en professionele ervaring)
  • Beroep en betrekking (zoals CV , huidige betrekking en loopbaan);
  • Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers);
  • Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
   Compensaties;
  • Overeenkomsten en afspraken met READY2IMPROVE;
  • Alle andere persoonsgegevens die leveranciers op rechtmatige wijze aan READY2IMPROVE ter beschikking stellen;
 • Van sollicitanten:
  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens) (de gegevens kunnen afkomstig zijn van de sollicitant zelf of van LinkedIn);
  • Persoonlijke bijzonderheden (zoals leeftijd en geboortedatum) (de gegevens kunnen afkomstig zijn van de sollicitant zelf of van LinkedIn);
  • Vrijetijdsactiviteiten, interesses en lidmaatschappen (de gegevens kunnen afkomstig zijn van de sollicitant zelf of van LinkedIn);
  • Opleiding en vorming (zoals academisch curriculum en professionele ervaring) (de gegevens kunnen afkomstig zijn van de sollicitant zelf of van LinkedIn)
  • Beroep en betrekking (zoals CV , huidige betrekking en loopbaan) (de gegevens kunnen afkomstig zijn van de sollicitant zelf of van LinkedIn);

Indien u ons persoonsgegevens van andere personen bezorgt, dan garandeert u aan READY2IMPROVE dat u:

 • deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig hebt verstrekt aan READY2IMPROVE;
 • READY2IMPROVE persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn;
  deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van een overeenkomst
  • Het creëren van een persoonlijke account;
  • Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
  • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
  • Klantenservice
  • Het voorzien van klantenservice zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen;
  • Publiciteit
  • Het posten van foto’s op sociale media of op website i.v.m. de publiciteit van onze onderneming. Het gaat hier om sfeerbeelden en gerichte foto’s. Zonder uw medeweten en toestemming, worden er nooit gerichte foto’s van u gemaakt.
  • Direct marketing
  • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan potentiële klanten. Hiervoor kan u zich steeds afmelden via de opt-out in de e-mail;
  • Voor acties of prijsvragen (indien u hieraan meedoet): zodat wij de winnaars kunnen contacteren en/of de winnaars bekend kunnen maken;
 • Sollicitaties
  • Het rekruteren dan wel ontvangen van sollicitaties van sollicitanten;
  • Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming
  • Het verbeteren van onze dienstverlening;
  • Het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren;
  • Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude;
  • Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
  • Het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding).

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens onder punt 3.1 en 3.2 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van de persoonsgegevens onder punt 3.3 (i.v.m. sfeerfoto’s), 3.5 en 3.6 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 3.3, 3.5 en 3.6 verder uiteengezet.

De verwerking van de persoonsgegevens onder punt 3.3. (gerichte foto’s) en 3.4 is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.7 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met READY2IMPROVE of in opdracht of onderaanneming van READY2IMPROVE handelen.

Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

Welke rechten hebt u?

Recht van inzage, rectificatie of wissing

1. Inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

2. Rectificatie

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

3. Wissing

U heeft het recht om READY2IMPROVE te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

READY2IMPROVE verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal READY2IMPROVE uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan READY2IMPROVE op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken.

Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van READY2IMPROVE, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Enkel aan (potentiële) klanten wordt direct marketing verstuurd. Praktisch gezien kan u bezwaar maken door in de e-mails de “opt-out” aan te duiden, waarna u van ons geen direct marketing e-mails meer ontvangt.

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

Cookies

READY2IMPROVE gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in ons cookiebeleid.